Winform Chart控件控制图之滚动条可放大与缩小图表功能代码(C# 语言)

毕业设计是一门苦活啊,从今年3月份开始就一直在做毕业设计了,从英文论文翻译,到论文和程序设计,虽然中途有好多天是什么事都没做的放空状态,但是一旦忙碌起来,也是没日没夜的,经常半夜三四点钟才睡觉是常有的事情。记得有一次因为某个程序没有编完,所以一直熬到了五点钟,当时上床睡觉的时候天已经微亮了,还能听到鸟叫,这种生活方式真心不好,赶快结束毕业设计吧。不过其实感觉要毕业了有些失落的感觉啊,时间好快。

Winform Chart控件控制图之滚动条可放大与缩小图表功能代码(C# 语言)

这次编写程序用的是C#语言,下面的Chart控件滚动条放大与缩小功能代码也是从网上找来的,如果你也写过程序,那么这些代码基本上看一下就知道是什么意思了,还是挺好理解的,而且该代码的作者也写了注释内容了。这串代码挺有帮助的,简单好用。

// Zoom into the X axis
//SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoom(1, 1);
// Enable range selection and zooming end user interface
SimpleChart.ChartAreas[0].CursorX.IsUserEnabled = true;
SimpleChart.ChartAreas[0].CursorX.IsUserSelectionEnabled = true;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.Zoomable = true;
SimpleChart.ChartAreas[0].CursorY.IsUserEnabled = true;
SimpleChart.ChartAreas[0].CursorY.IsUserSelectionEnabled = true;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisY.ScaleView.Zoomable = true;
//将滚动内嵌到坐标轴中
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScrollBar.IsPositionedInside = true;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisY.ScrollBar.IsPositionedInside = true;
// 设置滚动条的大小
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScrollBar.Size = 10;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisY.ScrollBar.Size = 10;
// 设置滚动条的按钮的风格,下面代码是将所有滚动条上的按钮都显示出来
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScrollBar.ButtonStyle = ScrollBarButtonStyles.All;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisY.ScrollBar.ButtonStyle = ScrollBarButtonStyles.All;
// 设置自动放大与缩小的最小量
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.SmallScrollSize = double.NaN;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisX.ScaleView.SmallScrollMinSize = 1;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisY.ScaleView.SmallScrollSize = double.NaN;
SimpleChart.ChartAreas[0].AxisY.ScaleView.SmallScrollMinSize = 1;

以上代码可能会根据你的需求发生改变,如CharAreas[0]可能这个下标0会根据你需要设置的图表的变化而发生变化,不过一般情况下咱们都是一个Chart控件有一个ChartAreas,因此这应该不会有什么问题,真有问题还是要根据自己的情况进行部分修改的,本人就修改了其中部分的代码了。

发表评论